نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/02/21
کل خالص ارزش دارائی ها 951,979,561,002 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 615,425 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 615,425 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 619,597 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 1,546,863

تاریخ آغاز فعالیت:

1388/12/26

مدیر صندوق:

تامين سرمايه نوين

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي هدف نوين نگر

مدیر ثبت:

كارگزاري تامين سرمايه نوين

مدیران سرمایه گذاری:

گلمهر عمران، عليرضا حيدرزاده هنزائي، شيرين مهرعلي

حسابرس:

موسسه حسابرسي آزمودگان

enamad