بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

ارکان صندوق

کارگزاری تامین سرمایه نوین به همراه توضیحات

حسابرس صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین پایدار به همراه توضیحات

مدیر سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین پایدار

مدیر صندوق سرمایه گذاری

متولی صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین پایدار به همراه توضیحات