بهترین شرکت طراحی سایت , طراحی وب سایت , سئوی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1397/08/21

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 58,696 76.6 170,708 88.98 198,789 89.24 202,389 89.1
اوراق مشارکت 6,502 8.48 8,120 4.23 9,279 4.17 9,048 3.98
سپرده بانکی 7,472 9.75 4,225 2.2 8,272 3.71 10,404 4.58
وجه نقد 297 0.39 128 0.07 50 0.02 50 0.02
سایر دارایی ها 3,661 4.78 8,673 4.52 6,362 2.86 5,247 2.31
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 27,403 35.76 92,089 48 95,687 42.96 89,856 39.56