بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/04/30

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 74,826 80.14 234,334 90.23 233,306 86.54 230,688 83.04
اوراق مشارکت 11,171 11.96 5,929 2.28 1,546 0.57 2,124 0.76
سپرده بانکی 7,712 8.26 13,057 5.03 24,572 9.11 33,821 12.17
وجه نقد 268 0.29 50 0.02 50 0.02 50 0.02
سایر دارایی ها -,606 -0.65 6,341 2.44 10,121 3.75 11,133 4.01
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 34,783 37.25 101,728 39.17 98,208 36.43 96,509 34.74