بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/01/04

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 66,375 78.62 172,089 89.46 165,146 90.49 176,666 89.33
اوراق مشارکت 11,425 13.53 10,135 5.27 10,140 5.56 9,784 4.95
سپرده بانکی 7,380 8.74 6,353 3.3 3,831 2.1 9,009 4.56
وجه نقد 281 0.33 50 0.03 50 0.03 50 0.03
سایر دارایی ها -1,032 -1.22 3,740 1.94 3,327 1.82 2,268 1.15
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 30,985 36.7 81,570 42.4 83,148 45.56 88,803 44.9