بهترین شرکت طراحی سایت , طراحی وب سایت , سئوی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1397/10/25

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 62,839 77.79 190,107 90.58 180,813 91.42 192,616 87.7
اوراق مشارکت 11,468 14.2 9,565 4.56 10,021 5.07 10,105 4.6
سپرده بانکی 7,385 9.14 5,849 2.79 3,853 1.95 13,828 6.3
وجه نقد 289 0.36 50 0.02 50 0.03 45 0.02
سایر دارایی ها -1,206 -1.49 4,310 2.05 3,042 1.54 3,044 1.39
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 29,237 36.19 86,703 41.31 81,821 41.37 83,732 38.12