بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/02/29

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 69,842 79.25 183,508 88.84 215,232 89.36 233,207 92.84
اوراق مشارکت 11,375 12.91 9,804 4.75 9,394 3.9 8,271 3.29
سپرده بانکی 7,497 8.51 8,636 4.18 12,513 5.2 3,140 1.25
وجه نقد 275 0.31 50 0.02 50 0.02 50 0.02
سایر دارایی ها -,859 -0.98 4,554 2.2 3,667 1.52 6,528 2.6
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 32,721 37.13 90,508 43.82 97,236 40.37 104,283 41.51